Trang chủ HỦY GCN_QSDĐ

Tin liên quan

Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông: Hảng A Ký, số BM 089511, BM 089512, BM 089513, BM 089514 do bị mất(06/10/2020 2:24:28 CH)

Huỷ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số Seris: AC 460990 và AC 460989, số vào sổ T00150 và 00149 do UBND tỉnh Lai Châu cấp ngày 23/06/2009 lý do bị mất.(29/09/2020 10:03:08 SA)

Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số Seris: BL266621, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000256, do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 14/5/2014 cho bà Ngô Thị Lý(21/09/2020 8:15:16 SA)

Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đặng Thị Thu Uyên, số phát hành CM642578(15/09/2020 3:05:10 CH)

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất của Ông Lê Đại Dương có số phát hành AN273103(14/09/2020 7:38:14 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...